گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
جلسه ۲۲۴ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۲/۱۱/۹۹ با حضور مدیران گروه های تخصصی شورا و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی در کتابخانه ملی برگزار شد.
جلسه ۲۲۳ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۴/۱۰/۹۹ با حضور مدیران گروه های تخصصی شورا و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
جلسه ۲۲۲ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۶/۹/۹۹ با حضور مدیران گروه های تخصصی شورا و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی تخصصی با سخنرانی دکتر مجید توسلی رکن آبادی پیرامون موضوع تازه ای چون «ستیز شهر و روستا در اندیشه سیاسی» برگزار کرد.
تحقیق و پژوهش از زیربناهای اساسی توسعه هر کشور است، به گونه ای که پایه های علمی کشورها بر مبنای تحقیقات و پژوهش های انجام شده مستحکم می شود.
گزیده انتشارات