گزیده جلسات و گزارش ها
اخبار و گزارش ها
جلسه ۲۱۷ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۹/۳/۱ با حضور مدیران گروه های تخصصی شورا و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
جلسه ۲۱۶ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۹/۲/۴ برگزار شد.
جلسه ۲۱۵ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ ۹۸/۱۲/۱ با حضور مدیران گروه های تخصصی شورا و معاونین پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.
نخستین جشنوارۀ ملی «نقد متون و کتب علوم انسانی» همراه با بازشناسی و نکوداشت دو دهه فعالیت های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی روز پنج شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط شورای بررسی متون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
تحقیق و پژوهش از زیربناهای اساسی توسعه هر کشور است، به گونه ای که پایه های علمی کشورها بر مبنای تحقیقات و پژوهش های انجام شده مستحکم می شود.
گزیده انتشارات