کاربر
چگونه می شود از نقاط قوت این ترجمه از نظر شکلی،روان و رسایی آن باشد ولی از نقاط ضعف آن از همان منظر شکلی، چندان روان نبودن آن؟! معلوم نیست تفکیک صورت و محتوای ترجمه نیز چگونه چیزی است که این ترجمه را از نظر شکلی روان و از نظر محتوایی غیر روان می سازد.اگر منظور از محتوا ، معناست این چه ربطی به مترجم دارد که سطح بحث در کتاب کمی بالاست و این مطالب در ایران کمی جدید است؟ اگر شکل حامل محتواست آیا وظیفه ی مترجم فقط همین انتقال و برگردان دقیق و روان شکل و محتوا نیست؟
1393/6/7 - 18:41:52
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :