اخبار روز 1392/10/4
آموزش الهیات با راه‌اندازی مطالعات میان‌رشته‌ای به ثمر می‌رسد‏
یک استاد دانشگاه گفت: طراحی مطالعات میان‌رشته‌ای در دانشگاه‌ها از جمله اتفاقات جدید آموزش الهیات در مسیحیت است که نتایح مطلوبی برای آنها دربر داشته است و ما نیز باید به این امر مهم توجه کنیم.
همایش و نشست گروه مدیریت
ﻛﻨﮕﺮة ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﮔﺰارﺷﻲ از دو ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن و ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ..
همایش و نشست گروه فلسفه و کلام
ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﻓﻠـﺴﻔﻪ، ﻛـﻼم و ﻋﺮﻓـﺎن روز ﭘﻨﺠـﺸﻨﺒﻪ 85/12/3 در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ.
همایش و نشست گروه فقه و حقوق
ﻫﻤﺎﻳﺶ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق در ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺑﺮآورد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮر از ﺳﻮی ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن و ﻛﺘﺐ ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ، واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
همایش و نشست گروه اقتصاد
در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻛﻨﮕﺮة ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺘـﻮن و ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان رﺷﺘﺔ اﻗﺘﺼﺎد، در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮد.
همایش و نشست گروه علوم سیاسی
همایش و نشست گروه علوم تربیتی
همایش و نشست گروه علوم اجتماعی
همایش و نشست گروه زبانشناسی و زبانها
همایش و نشست گروه روانشناسی
همایش و نشست گروه تاریخ و باستان شناسی
همایش و نشست گروه زبان و ادبیات عربی
همایش و نشست گروه زبان و ادبیات فارسی


خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد