دویست و دومین (202) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و دومین (202) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و دومین (202) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 10
جلسه 202 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با تبادل نظر در بارة علوم انسانی، نقد و اثربخشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

  دویست و یکمین (201) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و یکمین (201) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویست و یکمین (201) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 9
جلسه 198 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در اول آذرماه 97 با گزارش فعالیت­های گروه­های تخصصی ادبیات فارسی، روان­ شناسی، تاریخ، علوم تربیتی، علوم اجتماعی برگزار شد.

  دویستمین (200) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویستمین (200) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
دویستمین (200) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 9

  یکصد و نود و نهمین (199) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و نهمین (199) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و نهمین (199) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 1
جلسه 198 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارشی از اقدامات ویژه گروه ­ها، گزارش فعالیت­ های گروه­های تخصصی انسان­ شناسی، روان­ شناسی، روش ­شناسی، زبان­ شناسی، علوم اجتماعی و هنر مطابق برنامة اعلامی سال 97و گزارش گروه ­های تخصصی فلسفه و کلام، اقتصاد، فقه و حقوق، باستان­شناسی، زبان­ و ادبیات عربی و علوم سیاسی در بارة آخرین وضعیت طرح ­های تألیف کتاب برگزار شد.

  یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/11/29) تعداد بازدید : 2

  یکصد و نود و هفتمین (197)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هفتمین (197)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و هفتمین (197)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/6/25) تعداد بازدید : 360
جلسه 197 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 7/4/97 برگزار شد.

  یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/3/13) تعداد بازدید : 556
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، هفته اول خردادماه 97 با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد.

  صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین (195) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین (195) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین (195) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/3/13) تعداد بازدید : 468
صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین (195) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

  یکصد و نود و چهارمین (194) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و چهارمین (194) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و چهارمین (194) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/1/19) تعداد بازدید : 507
یکصد و نود و چهارمین (194) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی به عنوان آخرین جلسه شورا در سال 96 در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

  یکصد و نود و سومین (193) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و سومین (193) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و سومین (193) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/1/19) تعداد بازدید : 427
جلسه 193 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 5/11/96 برگزار شد.

  یکصد و نود و دومین (192) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و دومین (192) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و دومین (192) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/1/19) تعداد بازدید : 410
جلسه 192 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در دی ماه سال 96 برگزار شد.

  یکصد و هشتاد و نهمین (189) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و نهمین (189) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و نهمین (189) جلسه شورای بررسی متون  (1396/10/13) تعداد بازدید : 607
جلسه 189 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 11/8/96 با سخنان دکتر قبادی رئیس شورای بررسی متون با تأکید بر تبیین فراتحلیل نقدهای همة گروه های تخصصی شورا برگزار شد.

  یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای بررسی متون  (1396/5/31) تعداد بازدید : 732
جلسه 185 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در خردادماه 1396 با گزارش دبیر شورای بررسی متون با گزارش نهایی برنامه عملیاتی شورا و گروه های تخصصی برگزار شد.

  جلسه یکصد و هشتاد و دومین شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هشتاد و دومین شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هشتاد و دومین شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/15) تعداد بازدید : 799
جلسه 182 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 7/11/95 با بحث و تبادل نظر در خصوص بررسی گزارش نهایی برنامه های عملیاتی سال 1396 گروه های تخصصی شورا برگزار شد

  یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/14) تعداد بازدید : 815
جلسه 181 شورای بررسی متون در تاریخ 13/10/95 با تبادل نظر در باره برنامه های سال 1396 گروه های تخصصی شورا در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

  یکصد و هشتادمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هشتادمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هشتادمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/14) تعداد بازدید : 735
جلسه 180 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 2/10/95 برگزار شد.

  جلسه یکصد و هفتاد و نهم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هفتاد و نهم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هفتاد و نهم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/14) تعداد بازدید : 582
جلسه 179 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ آذرماه سال 95 برگزار شد.

  جلسه یکصد و هفتاد و هشتم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هفتاد و هشتم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هفتاد و هشتم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/10) تعداد بازدید : 575
جلسه 178 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در روز پنجشنبه 6/8/1395 برگزار شد.

  یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1393/12/11) تعداد بازدید : 2329
یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای بررسی متون در 4دیماه 93 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.

  یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1393/12/11) تعداد بازدید : 2265
جلسه 157 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی روز پنج شنبه 6 آذرماه 1393 تشکیل شد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1430
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )