یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/3/13) تعداد بازدید : 160
یکصد و نود و ششمین (196)جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، هفته اول خردادماه 97 با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد.

  صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین (195) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین (195) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین (195) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/3/13) تعداد بازدید : 135
صورتجلسه یکصد و نود و پنجمین (195) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

  یکصد و نود و چهارمین (194) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و چهارمین (194) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و چهارمین (194) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/1/19) تعداد بازدید : 256
یکصد و نود و چهارمین (194) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی به عنوان آخرین جلسه شورا در سال 96 در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

  یکصد و نود و سومین (193) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و سومین (193) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و سومین (193) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/1/19) تعداد بازدید : 197
جلسه 193 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 5/11/96 برگزار شد.

  یکصد و نود و دومین (192) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و دومین (192) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و نود و دومین (192) جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1397/1/19) تعداد بازدید : 189
جلسه 192 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در دی ماه سال 96 برگزار شد.

  یکصد و نود و یکمین (191) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و نود و یکمین (191) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و نود و یکمین (191) جلسه شورای بررسی متون  (1396/10/13) تعداد بازدید : 403
جلسه 191 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 9/9/96 برگزار شد.

  یکصد و نودمین (190) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و نودمین (190) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و نودمین (190) جلسه شورای بررسی متون  (1396/10/13) تعداد بازدید : 404
جلسه 190 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 22/8/96 با دستور ویژه طرح شبکة نخبگانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

  یکصد و هشتاد و نهمین (189) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و نهمین (189) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و نهمین (189) جلسه شورای بررسی متون  (1396/10/13) تعداد بازدید : 380
جلسه 189 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 11/8/96 با سخنان دکتر قبادی رئیس شورای بررسی متون با تأکید بر تبیین فراتحلیل نقدهای همة گروه های تخصصی شورا برگزار شد.

  یکصد و هشتاد هشتمین (188) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد هشتمین (188) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد هشتمین (188) جلسه شورای بررسی متون  (1396/10/13) تعداد بازدید : 208
جلسه 188 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 13/7/96 برگزار شد.

  یکصد و هشتاد هفتمین (187) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد هفتمین (187) جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد هفتمین (187) جلسه شورای بررسی متون  (1396/10/13) تعداد بازدید : 190
جلسه 187 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 2/6/96 برگزار شد.

  یکصد و هشتاد ششمین جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد ششمین جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد ششمین جلسه شورای بررسی متون  (1396/6/4) تعداد بازدید : 524
جلسه 186 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 15/4/96 با پیشنهادهای گروه های تخصصی شورا در بارة طرح تهیه پروپوزال طرح توسعه گفتمان نقد و نقادی از فضای علمی دانشگاه ها به فضای عمومی جامعه از سوی رؤسای گروه ها و سایر گزارش ها برگزار شد.

  یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای بررسی متون
یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای بررسی متون  (1396/5/31) تعداد بازدید : 505
جلسه 185 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در خردادماه 1396 با گزارش دبیر شورای بررسی متون با گزارش نهایی برنامه عملیاتی شورا و گروه های تخصصی برگزار شد.

  جلسه یکصد و هشتاد و دومین شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هشتاد و دومین شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هشتاد و دومین شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/15) تعداد بازدید : 590
جلسه 182 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 7/11/95 با بحث و تبادل نظر در خصوص بررسی گزارش نهایی برنامه های عملیاتی سال 1396 گروه های تخصصی شورا برگزار شد

  یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/14) تعداد بازدید : 589
جلسه 181 شورای بررسی متون در تاریخ 13/10/95 با تبادل نظر در باره برنامه های سال 1396 گروه های تخصصی شورا در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

  یکصد و هشتادمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هشتادمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هشتادمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/14) تعداد بازدید : 518
جلسه 180 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 2/10/95 برگزار شد.

  جلسه یکصد و هفتاد و نهم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هفتاد و نهم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هفتاد و نهم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/14) تعداد بازدید : 411
جلسه 179 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ آذرماه سال 95 برگزار شد.

  جلسه یکصد و هفتاد و هشتم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هفتاد و هشتم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
جلسه یکصد و هفتاد و هشتم شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/12/10) تعداد بازدید : 414
جلسه 178 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در روز پنجشنبه 6/8/1395 برگزار شد.

  یکصد و هفتاد و هفتم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و هفتم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و هفتم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/23) تعداد بازدید : 548
جلسه 177 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در تاریخ 1/7/1395 برگزار شد.

  یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/23) تعداد بازدید : 544
جلسه 176 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با دستور تبادل نظر درباره راهکارها، شیوه و فرآیندهای اثربخشی محصولات شورا برگزار شد

  یکصد و هفتاد و پنجم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و پنجم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و پنجم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/23) تعداد بازدید : 539
جلسه 175 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با سخنان رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معارفه دبیر جدید شورا برگزار شد.

  یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/12) تعداد بازدید : 495
جلسه 173 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارش رؤسای محترم گروه های زبان و ادبیات فارسی، علوم سیاسی، زبان و ادبیات عربی، فلسفه و کلام در مورد تجمیع کتب تراز جهانی سال های اخیر، گزارش کمیته ترجمه متون علوم انسانی و گزارش مصوبات کمیته کیفی سازی نقدنامه ها برگزار شد

  یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/2) تعداد بازدید : 362
جلسه 174 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارش رؤسای محترم گروه های شورا از آخرین وضعیت اجرای برنامه های هر گروه برگزار شد.

  یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/2) تعداد بازدید : 454
جلسه 172 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با تبادل نظر در خصوص برنامه کیفی سازی نقدنامه ها و تشریح رئوس برنامه های سال جاری گروه ها برگزار شد.

  یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/2) تعداد بازدید : 311
جلسه 171 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی تشکیل شد.

  یکصد و هفتادمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتادمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و هفتادمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/2) تعداد بازدید : 320
جلسه 171 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارش آخرین وضعیت فرآیند اجرایی طرح های پیشنهادی تألیف کتاب و برنامه سال 1395 گروه ها تشکیل شد.

  یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/2) تعداد بازدید : 331
جلسه 169شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با بحث در مورد طرح تدوین کتب درسی و گزارش در خصوص تجمیع کتب نقد در تراز جهانی برگزار شد.

  یکصد و شصت و هشتم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و هشتم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و هشتم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/11/2) تعداد بازدید : 381
جلسه 168شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارش رؤسای گروه ها و گزارش جایگاه برنامه تحول و اعتلای علوم انسانی در برنامه ششم توسعه برگزار شد.

  یکصد و شصت و هفتم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و هفتم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و هفتم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/10/22) تعداد بازدید : 579
جلسه 167شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با دستور ویژه گزارش رؤسای محترم گروه ها از آخرین وضعیت برنامه ها و فعالیت های گروه برگزار شد.

  یکصد و شصت و ششم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و ششم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و ششم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/10/22) تعداد بازدید : 580
جلسه 166شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارش دبیر شورا درخصوص نمودار فرآیند نقد و بررسی در شورا و مباحث مربوط به تدوین منابع درسی برگزار شد.

  یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/10/22) تعداد بازدید : 582
جلسه 165 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با گزارش دکتر ترکی از کتاب نقد صییرفیان، پیشنهاد طرح تدوین منابع درسی و تصمیم‌گیری در مورد گزارش رشته‌های علوم انسانی برگزار شد.

  یکصد و شصت و چهارم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و چهارم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و چهارم جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/10/22) تعداد بازدید : 376
جلسه 164 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با تبادل نظر در مورد طرح پیشنهادی تدوین منابع درسی توسط گروه ها و گزارش جدول رتبه بندی گروه ها برگزار شد.

  یکصد و شصت و سومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و سومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/10/4) تعداد بازدید : 600
جلسه 163 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با دو دستور گزارش دبیر شورا از مصوبات و روند پیگیری ها برگزار شد.

  یکصد و شصت و دومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و دومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و دومین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/10/4) تعداد بازدید : 701
جلسه 162 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پس از فوت دکتر آئینه وند، رئیس فقید پژوهشگاه علوم انسانی و شورای بررسی متون برگزار شد.

  یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1395/10/4) تعداد بازدید : 605
یکصد و شصت ویکمین جلسه شورای بررسی متون در روز پنج شنبه 04/02/1394 در محل سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.

  یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1393/12/11) تعداد بازدید : 2107
یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای بررسی متون در 4دیماه 93 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.

  یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی  (1393/12/11) تعداد بازدید : 2045
جلسه 157 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی روز پنج شنبه 6 آذرماه 1393 تشکیل شد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1240
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )