سروش خدمتی
درصورت تمایل اینجانب قادرگشتم درحیطه ریاضیات فازی براساس الگوسازیهایی که انجام دادم ازریاضیات استفاده ابزاری درحیطه علوم انسانی انجام بدهم وبرهمین منوال قادرخواهیم بود تمام حیطه علوم انسانی بالاخص ادبیات وقرآن را که معجزه الهی باشدالگوسازی ریاضی وبه کشف اسراراقدام کردکه این کار اثبات اعجازیت وعلمی بودن قرآن میباشد وهمچنین توانستم ادبیات قرآنی را درقالب سبک زیبا وجذاب داستانی الگوسازی کنم که نهایتا منجر به ابداع سبک نوینی پیشرفته ترازسبک گابریل گارسیا مارکزشده ومشتاقم دراین راستا سرمایه گذاری وبسط تحقیقات مربوطه ام باشما همکاری رسمی داشته باشم
1395/1/12 - 00:31:18
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :